Zasady funkcjonowania szkoły

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą o godz.14:25.
 2. Przyjmowanie interesantów odbywa się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
  • sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
  • korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,
  • sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
  • sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z  Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy prowadzone przez szkołę:

 1. Obowiązek szkolny:
  • zapisy do szkoły - zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły,
  • przeniesienie do innej szkoły,
  • ewidencja uczniów;
  •  arkusze ocen i dzienniki.
 2. Sprawy administracyjne:
  • zezwolenia i zwolnienia - indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły);
  • wydawanie legitymacji uczniowskich - wydaje sekretariat;
  • wydawanie zaświadczeń;
  • wydawanie duplikatów;
  • wydawanie opinii do poradni PP.
 3. Sprawy kadrowe - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Sprawozdawczość - raporty i sprawozdania.
 5. Rejestry i ewidencje:
  • księga uczniów,
  • księga ewidencji,
  • księga kontroli zewnętrznych,
  • rejestr wydanych kart motorowerowych,
  • rejestr legitymacji,
  • rejestr wypadków,
  • rejestr uchwał rady pedagogicznej,
  • rejestr pieczęci,
  • rejestr upoważnień,
  • rejestry pism przychodzących.,
  • rejestr zaświadczeń o statusie ucznia.
 6. Archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
  • szkoła prowadzi składnicę akt - zasady prowadzenia składnicy akt oraz udostępniania zawartych w nich danych określa "Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt".
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 458

Utworzono dnia: 02.08.2016

Dokument wprowadził:
Edward Karpiński

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 02.08.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zasady funkcjonowania szkoły
 • 02.08.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zasady funkcjonowania szkoły
 • 02.08.2016, Administrator główny: Utworzenie zakładki Zasady funkcjonowania szkoły