1. Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie następuje poprzez:
  • ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, 
  • zainstalowanie w miejscach, o których mowa w pkt 2, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją, 
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego.
 2. Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy składać w sekretariacie szkoły.
 3. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.
 4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty.
 7. Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
  • informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
  • informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
  • tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
   • ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
   • osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 505

Utworzono dnia: 02.08.2016

Dokument wprowadził:
Edward Karpiński

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 02.08.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • 02.08.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zasady udostępniania informacji publicznej
 • 02.08.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zasady udostępniania informacji publicznej
 • 02.08.2016, Administrator główny: Utworzenie zakładki Zasady udostępniania informacji publicznej