Regulamin wycieczek szkolnych

07.10.2015

§1 Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Działalność ta obejmuje następujące formy: wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego...
czytaj dalej...

Regulamin dyżurów nauczycielskich

05.10.2015

§ 1 Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Celem pełnienia przez nauczycieli dyżurów jest organizowanie uczniom właściwego odpoczynku, zapewnienie im...
czytaj dalej...

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w...

05.10.2015

§ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: Gimnazjum - należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Olesznie, Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, Radzie - należy...
czytaj dalej...

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Olesznie

05.10.2015

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami, Statut Zespołu...
czytaj dalej...

Regulamin pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie

05.10.2015

Postanowienia ogólne § 1 Regulamin pracy jest aktem normatywnym ustalającym organizacje i porządek pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W szczególności...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 20568

Utworzono dnia: 25.09.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji: